ข่าวล่าสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

8
กลุ่มสาระการเรียนการงารอาชีพเเละเทคโนโลยี
3

นางศุภางค์ ปาลสาร ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)

4

นางวรรณี ทองคำ (ครูชำนาญการพิเศษ)

5

นางอาแอเสาะ อีปง (ครู)

6

นางสาวณัฐธวดี บางลอย (ครู)

2

นายเสริมศักดิ์ ขวัญเชื้อ (ครูชำนาญการ)

7

นายวุฒิชัย แสนเสนาะ (ครู)

10

นางผ่องศรี สุทธิโชติ (ครูชำนาญการ)

ครูโยธินทร์%20ศรีราษฎร์%20ครูชำนาญการ

นายโยธินทร์ ศรีราษฎณ์ (ครูชำนาญการ)

b (9)

นายบรรจง สระทอง (ครูชำนาญการ)

b (8)

นางเจ๊ะรอฮานี เจ๊ะอุบง (ครู)

b (7)

นางสาวจีรนันท์ ชฎารัตน์ (ครู)

b (6)

นางสาวณิชาภัทร นิลศรี (ครู)

b (5)

นางวิราวรรณ ราชบวร (ครูชำนาญการ)

b (4)

นางชนัญชิดา บุญมี (ครู)

b (2)

นางนิตยา สรีวิรมย์ (ครูชำนาญการ)

b (1)

นายเกียรติยศ ศุภชัยรัตน์ (ครูชำนาญการ)