ข่าวล่าสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

4
กลุ่มสาระต่างประเทศ
24
นางหรรษา วงศ์กิดาการ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
28
นายศักดิ์สุดา ทองมี (ครูชำนาญการ)
27
นายมะรอเซะ แวหะมะ (ครูชำนาญการ)
26
นายภีรภพ แซ่หง่วน (ครู)
25
นายซาการียา กาเซ๊ง (ครู)
23
นางสุรัชยา จินดารัตน์ (ครูชำนาญการ)
22
นางสุพัชตรา พุ่มเจริญ (ครูชำนาญการ)
21
นางสาวแวอารีนา แวหะยี (ครูชำนาญการ)
20
นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง
19
นางสาวเจ๊ะสือนะ หลีดีใจ (ครูชำนาญการ)
18
นางสาวเจ๊ะฟาตีฮะ เจ๊ะฤเล๊าะ (ครู)
17
นางสาวฮาลิมะ เสมาทอง (ครูชำนาญการ)
15
นางสาวอำนวย สหกโร (ครูชำนาญการ)
14
นางสาวอีมาน มูซอ (ครู)
12
นางสาวนูรียะ มะดูวา (ครู)
11
นางสาวนอหายาตี มะสาแม (ครู)
10
นางสาวฐิตาพร โคตัน (ครูชำนาญการ)
9
นางวัลลภา ครุฑทอง (ครูชำนาญการ)
8
นางวณิชชา อรุณเรือง (ครูชำนาญการ)
7
นางรอซีดะห์ อาษาวิมลกิจ (ครูชำนาญการ)
6
นางจิตรานนท์ ทองมี (ครูชำนาญการ)
5
นางกนกพร ตุลยรักษ์ (ครูชำนาญการ)
3
Mr.Rey Buenconjo (Teacher)
2
Mr.Jerry C. Isidor (Teacher)
1

Mr.Arial Garcia (Teacher)

เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธŠเธ™เธ™เธงเธฃเธฃเธ“ เธ เธดเธšเธฒเธฅ เธ„เธฃเธน

นางสาวชนนวรรณ ภิบาล (ครู)