ข่าวล่าสุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

_MG_9518
กลุ่มสาระภาษาไทย
_MG_9464
นางปัทมา รอดแสง (ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่งสาระภาษาไทย)
_MG_9466
นางนิเย๊าะ เด่นอุดม (ครูชำนาญการ)
_MG_9472
นางสาวสุรีย์ ปิติเจริญกิจ (ครูชำนาญการ)
_MG_9477
นางสุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์ (ครูชำนาญการพิเศษ)
_MG_9487
นางสาวรุสณีดา แวดือรามัน (ครู)
_MG_9490
นางสาวนพวรรณ รัตนกรัณฑ์ (ครู)
_MG_9505
นางปัทมา ลิ่มปี่ (ครูชำนาญการ)
_MG_9510
นางสำอาง แก้วเนียม (ครูชำนาญการพิเศษ)
_MG_9537
นางสาววรรษิตา จิตประพันธ์ (ครู)
_MG_9545
นางสาวยานีลา ลงซูซา (ครูชำนาญการ)
_MG_9549
นางฉลวย นิรันดร์พุฒ (ครูชำนาญการ)
_MG_9556
นางสาวพรรณี สกนธวุฒิ (ครูชำนาญการ)
_MG_9561
นางสาวฮาเอลส์ สาเม๊าะ (ครู)
_MG_9572
นายซารีฟ หมัดดิมสา (ครู)