ข่าวล่าสุด

การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2559 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559 (Classroom Meeting) โดยในกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามแผนและนโยบายของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  การร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังการผลการพัฒนาการของนักเรียน และปัญหา เพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  ในระบบช่วยเหลือนักเรียน  พร้อมกับรับเงินช่วยเหลือการศึกษา เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าชุดนักเรียน โดยกิจกรรมสามารถดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยการกำกับดูแล จากท่านผู้อำนวยการสิทธิชัย เลนุกูล  และทีมงานครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล