ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ขอแสดงความยินดีunnamed

นางสาวฐิติกมล  นิลวิสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เข้าร่วมโครงการ SAKURA Science Programme ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 8-16 เมษายน 2560