ข่าวล่าสุด

คณะผู้บริหาร

ผอ

นายสมพงค์  สัจจาภรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

1440128623563

  นาง นุชนาถ สือรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

11390357_10205692531808378_1563007375878962715_n

นางสุดารัตน์ พรหมแก้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากรและ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ