ข่าวล่าสุด

ถวายความจงรักภักดีรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน  2558  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ได้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางปัตตานี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2557 ตลอดถึงผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
รับเสด็จ

 

PB150143

PB150174

PB150148

PB150132

PB150128

PB150146