ข่าวล่าสุด

ทำเนียบผู้บริหาร

ขุนวิจิตรจรรยา (ครูใหญ่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี) รักษาการ พ.ศ2472

รูปแทน                 1. ขุนวิลาศจรรยา (นายทองสุข สุขพรินท์) พ.ศ. 2472 – 2482

รูปแทน                 2. นางสาวประทุม เตโชชัยวัฒน์ พ.ศ. 2482 – 2489

รูปแทน                 3. นางชับ กาญจนพิทักษ์ พ.ศ. 2490 – 2493

รูปแทน                 4. นางสาวอมรรัตน์ หังสพฤกษ์ พ.ศ. 2493 – 2501

รูปแทน                 5. นางตรีนุช ชูแข พ.ศ. 2501 – 2505

รูปแทน                 6. นางสาวลิ้มลออ จงดี พ.ศ. 2505 – 2523

รูปแทน                 7. นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ พ.ศ. 2523 -2528

รูปแทน                 8. นายล้อม จุลรัตน์ พ.ศ. 2528 – 2532

รูปแทน                 9. นายสุวิชช์ ศรีทิพย์ราษฏร์ พ.ศ. 2532 – 2537

รูปแทน                 10. นายสัญญา ณ พิบลูย์ พ.ศ. 2537 – 2541

รูปแทน                 11. นายไพโรจน์ อินทรศรีสม พ.ศ. 2541 – 2541

รูปแทน                 12. นางบุญงาม ไชย์รักษ์ พ.ศ. 2541 – 2542

รูปแทน                 13. นายชิตพล พรหมจันทร์ พ.ศ. 2542 – 2545

รูปแทน                 14. นายสัจจา ศรีเจริญ พ.ศ 2545 – 2548

ผอ_ธนู15.นายธนู นูนน้อย พ.ศ. 2549 – 2557

144012860815016.นายสิทธิชัย เลนุกูล พ.ศ.2558 – 2561

ผอ

17 นายสมพงค์ สัจจาภรณ์ พ.ศ.2561-ปัจจุบัน