ข่าวล่าสุด

ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

banner web m1 decha 24.01.61ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ปีการศึกษา 2561

 ………………………………………………….

                   เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล   เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561 ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2561  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการรับนักเรียน ดังต่อไปนี้

 1. ประเภทของการรับสมัคร

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 424 คน กำหนดประเภทและสัดส่วนในการรับนักเรียน ดังนี้

1.1  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้าน  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ (GIFTED)  จำนวน   72  คน

1.2  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  (SMA) จำนวน  36  คน

1.3  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาจีน (CHINESE – MATH)                จำนวน 36 คน

1.4  นักเรียนที่สอบคัดเลือก รับจากนักเรียนทั่วไป จำนวน  280   คน

 1. คุณสมบัติและหลักฐ­­านการรับสมัคร
  • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ    ดังนี้
 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  หรือเทียบเท่า

 • ไม่จำกัดอายุ
 • เป็นโสด
  • หลักฐานการรับสมัคร  ดังนี้
 • ใบสมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง)
 • หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่า

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า (ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง)

 • สำเนาคะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว  จำนวน  3  รูป  (ปิดบนใบสมัคร)
 • วิธีการรับสมัครนักเรียนแต่ละประเภท
  • นักเรียนเขตพื้นที่บริการ

3.1.1  คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนเขตพื้นที่บริการ

3.1.1.1  ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานี

3.1.1.2  ต้องอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว กับบิดา  มารดา หรือปู่ ย่า ตา ยาย

ที่เป็นเจ้าของบ้าน  หรือเป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจน  โดยพิจารณาจากสำเนาทะเบียนบ้าน หรือพิจารณาจากหลักฐานอื่นประกอบด้วยก็ได้

3.1.1.3  กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

 • วิธีการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1.2.1  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้าน  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ  และสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ  (GIFTED)

1)  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้าน  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ  และสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติจำนวน 72 คน พร้อมนักเรียนที่สอบได้สำรอง

2)  โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนภายใน                   วันที่ 24 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 5  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4)  สอบคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561                 เวลา 09.00 – 15.00 น.

5)  ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน  วันที่  15  มีนาคม 2561

เวลา 13.00  น. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

6)  รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง                   ในวันที่ 17 มีนาคม  2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

7)  หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวที่โรงเรียนกำหนด จะได้ดำเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้สำรองตามลำดับถัดไป

3.1.2.2  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ  (SMA)

1)  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                     และสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ จำนวน 36 คน พร้อมนักเรียนที่สอบได้สำรอง

2)  โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนภายใน                 วันที่ 24 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 5 มีนาคม  2561            เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4)  สอบคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561                  เวลา 09.00 – 15.00 น.

5)  ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน  วันที่  15  มีนาคม 2561             เวลา 13.00  น.  ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

-3-

6)  รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง                                    ในวันที่  17  มีนาคม  2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

3.1.2.3  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาจีน                  (CHINESE – MATH)

1)  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ – ภาษาจีน                     จำนวน 36 คน พร้อมนักเรียนที่สอบได้สำรอง

2)  โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนภายใน                วันที่ 24 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 5 มีนาคม  2561               เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4)  สอบคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 10 มีนาคม 2561                    เวลา 09.00 – 15.00 น.

5)  ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน  วันที่  15  มีนาคม 2561              เวลา 13.00  น. ณ  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

6)  รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง                 ในวันที่ 17  มีนาคม  2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

      3.2  นักเรียนทั่วไป  จำแนกดังนี้

                   3.2.1  นักเรียนความสามารถพิเศษ

3.2.1.1  คุณสมบัตินักเรียนความสามารถพิเศษ

1)  ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจากทั่วประเทศ

2)  ต้องอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า  ตา ยาย  หรือ

ญาติ  ที่เป็นเจ้าของบ้าน  หรือเป็นเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิ์อยู่อาศัยชัดเจน

3)  กรณีนักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3.2.1.2  ประเภทความสามารถพิเศษประกอบด้วย

1)  ด้านกีฬา

2)  ด้านดนตรี  นาฏศิลป์  มโนราห์  และขับร้อง

3)  ศิลปศึกษา

4)  ด้านทักษะความสามารถทางวิชาการ

3.2.1.3  วิธีการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ  มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1)  การรับสมัคร รับสมัครวันที่  25 – 26 มีนาคม  2561

เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกความสามารถพิเศษ

วันที่  26  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 น.

3)  คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท  โดยสอบภาคปฏิบัติหรือ

การพิจารณาเอกสารหลักฐาน  (ตัวจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร)  เช่น  โล่  เกียรติบัตร หรือหลักฐาน เอกสารอื่น            ในวันที่  27  มีนาคม  2561 เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป

4)  ประกาศผลการสอบและรายงานตัว

(1) ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 28  มีนาคม 2561  เวลา  09.00 –

12.00 น. ณ  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

(2) รายงานตัว  ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวด้วยตนเอง

ในวันที่  28  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์

3.2.2  นักเรียนสอบคัดเลือก

1)  โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนภายในวันที่ 25 – 28  มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โดยให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนได้ตามความสนใจได้  3  อันดับ

2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา 15.00 น.  ณ  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3) สอบคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4)  วิธีการสอบคัดเลือก สอบโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการที่โรงเรียนเป็น

ผู้ดำเนินการ โดยคะแนนสอบคิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30

5)  ประกาศผลการสอบและรายงานตัว

5.1)  ประกาศผลการสอบ วันที่  4 เมษายน 2561  เวลา  09.00 น.

ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

5.2)  รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่

4 เมษายน 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 1. กำหนดวิชาและตารางสอบตามแผนการเรียน

4.1 นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนตามข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3  สอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ภาษาไทย ภาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา สอบในวันที่  10  มีนาคม 2561

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ 50
10.00 – 11.00 น. ภาษาไทย 50
11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 50
13.00 – 14.00 น. วิทยาศาสตร์ 50
14.00 – 15.00 น. สังคมศึกษา 50

4.2 นักเรียนที่สอบคัดเลือก รับจากนักเรียนทั่วไป สอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ภาษาไทย      ภาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา สอบในวันที่  31  มีนาคม  2561

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ 50
10.00 – 11.00 น. ภาษาไทย 50
11.00 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 50
13.00 – 14.00 น. วิทยาศาสตร์ 50
14.00 – 15.00 น. สังคมศึกษา 50
 1. การมอบตัวและลงทะเบียน

4.1  การมอบตัว  นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล   และนำ              ผู้ปกครองไปร่วมรับการปฐมนิเทศ เพื่อมอบตัวนักเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.             ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  และต้องมีหลักฐานต่อไปนี้

1)  สำเนาใบ ปพ.1  (พร้อมฉบับจริง)

2)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา มารดา  หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย

ที่ไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเดียวกัน

3)  รูปถ่าย  1.5 นิ้ว จำนวน 3  รูป  (แต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล)

ประกาศ  ณ  วันที่  17  มกราคม   พ.ศ.  2561