ข่าวล่าสุด

ประกาศ เปิดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

ประกาศ! โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกุล
เปิดการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

*รอบห้องเรียนพิเศษ วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562

*หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

  1. รูปถ่าย1.5 นิ้ว     จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาผลการเรียน (ปพ.1)     จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง     อย่างละ 1 ฉบับ

851