ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งเเวดล้อม ในการลด คัดเเยกขยะ ด้วยหลักการ 3R

ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งเเวดล้อม ในการลด คัดเเยกขยะ ด้วยหลักการ 3R

“เพลง 3 อาร์สา – พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดท าขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการ ปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้, Reuse – การใช้ซ้ า, Recycle – การน า กลับมาใช้ใหม่) และชี้ให้เห็นว่าขยะ ไม่ใช่ ขยะอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่มีค่า ถ้ารู้จักคัดแยก”

เนื้อเพลง_3_อาร์สา_ไทย