ข่าวล่าสุด

ปรัชญาของโรงเรียน

060514202558_decha

 

เรียนดี นักเรียนขยันเรียน รู้จักคิดต้น กระตือรือร้น มีสมาธิ ทันยุคเหตุการณ์ปัจจุบัน ซื่อสัตย์อดทน

วินัยเด่น นักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามกฏระเบียบของโรงเรียน ตรงต่อเวลา สะอาดกวย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักความยุติธรรม รู้จักเสียสละ มีสัมมาคารวะ มีความรักสามัคคี

บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนทำกิจกรรมตามความถนัด ความสามารถ รักโรงเรียน รักความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม