ข่าวล่าสุด

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

                          โรงเรียนเดชะปัตยานุกูล มีระบบการจัดการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและเครือข่ายที่เข้มแข็ง จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความตระหนักรู้ คู่คุณธรรมด้วยจิตสาธารณะ มีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

พันธกิจ
            ด้านจัดการเรียนการสอน

                          จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาวะและจริยธรรม  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดให้มีการบูรณาการเนื้อหา   นำการประเมินตามสภาพจริงมาประเมินการเรียนการสอน  การใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

          ด้านหลักสูตร
                            จัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่น  สนองความต้องการของท้องถิ่น   มีความเป็นไทยและความเป็นสากล  ให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ
          ด้านการบริหารจัดการ
                            ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างกว้างขวาง  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)จัดทำระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน(PBB) จัดสวัสดิการและจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
          ด้านพัฒนาบุคลากร
                             ส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีม  มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี  รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

ที่ตั้งของโรงเรียน
เลขที่ 8 ถนนวัฒนธรรม ตำบล สะบางรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โทร.(073) 336182 , 331846-7 , 336627
โทรสาร.(073) 336627