ข่าวล่าสุด

สัญลักษณ์และสี

060514202558_decha

060514202517_philosophylogo_03

เรียนดี                         นักเรียนขยันเรียน รู้จักคิดต้น กระตือรือร้น มีสมาธิ ทันยุคเหตุการณ์ปัจจุบัน ซื่อสัตย์อดทน

วินัยเด่น                     นักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตาม กฏระเบียบของโรงเรียน ตรงต่อเวลา สะอาดกวย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักความยุติธรรม รู้จักเสียสละ มีสัมมาคารวะ มีความรักสามัคคี

บำเพ็ญประโยชน์      นักเรียนทำกิจกรรมตามความถนัด ความสามารถ รักโรงเรียน รักความสะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

อักษรย่อ ช.ป.น
คติพจน์ สุวิชาโน ภวํ โหติ “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
คำขวัญ เรียนดี วินัยเด่น บำเพ็ญประโยชน์
สีประจำโรงเรียน เขียว – เหลือง
สีเขียว หมายถึง ความเจริญเติบโต และ ความร่มรื่น สดชื่น
สีเหลือง หมายถึง แสงสว่างและปัญญา
สีเขียว – สีเหลือง หมายถึง สีที่ทำให้เกิดความร่มรื่นก่อเกิดแสงสว่างคือ ปัญญา
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบานบุรี
ครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นรูปคบเพลิงส่องสว่างอยู่เหนืออักษรย่อและชื่อของโรงเรียน
วันกำเนิดโรงเรียน วันที่ 4 กรกฏาคม 2465
วันที่ย้ายมาในที่ปัจจุบัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2496