ข่าวล่าสุด

เกียรติประวัติโรงเรียน

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2528 2536 และ 2540โรงเรียนดีเด่นระดับเขตการศึกษา 2 ประจำปี 2528 2539 และ 2540โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับมาตรฐานเหรียญทอง สศ. ปี พ.ศ. 2538ห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา ประจำปี 2536 และ 2540
 • โรงเรียนต้นแบบของเขตการศึกษา 2 ปี 2541
 • โรงเรียนมัธยมศึกษาคุณภาพดีเด่น เขตการศึกษา 2 ปี 2541
 • โรงเรียนประกาศเกียรติคุณ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริการ ปี 2542
 • โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ปี 2545
 • โรงเรียนดำเนินงานจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปี 2545 ดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา
 • โรงเรียนดีเด่น ที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ปี 2546
 • โรงเรียนคู่เครือข่ายด้านพัฒนาสุขภาพจิตและป้องกันสารเสพติด ของกรมสุขภาพจิต ปี 2546
 • โรงเรียนดีเด่นโครงการ “สานสายใยครูและศิษย์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2546
 • โรงเรียน ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสานสายใยครูและศิษย์ ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2546

ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน

 1. เกียรติบัตร โรงเรียนเป็นสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ขนาดใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินงานระบบดูแลช่วย เหลือนักเรียน ประจำปี 2547 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
 2. เกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียน ประจำปี การศึกษา 2547 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
 3. เกียรติบัตร โรงเรียนได้ทำคุณประโยชน์แก่โครงการทักษิณพัฒนา โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2548 จากโครงการทักษิณพัฒนา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
 4. โล่ โรงเรียนผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน 7 คน ทักษิณพัฒนาต้านยาเสพติด 2547 จากโครงการทักษิณพัฒนา
 5. โล่ โรงเรียนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม “มหกรรมกีฬามหามงคล เทิดพระเกียรติครองราชย์ 59 ปี” จาก สสส. สำนักงานคณะกรรมการการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดปัตตานี ร่วมกับศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการจังหวัดปัตตานี ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2547
 6. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2548-2549 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด (ประเภทประชาชนหญิง) (2nd THAILAND PRIME MINISTER CUP 2006)
 7. โล่ ดีเด่นที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย ประกาศสงครามขั้นแตกหัก เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2546