ข่าวล่าสุด

เพลงประจำโรงเรียน

 มาร์ช…เดชะปัตตนยานุกูล
    เดชะ ปัตตน ยานุกูล
เจิดจรูญ คู่ตานี ศรีเขตคาม
เด่นสง่า ในภาพพจน์ ช่างงดงาม
สมญานาม งามกว่าใคร ไหนเทียมทัน

    เราอนุรักษ รักษาชื่อ คือความดีเด่น
ไม่ละเว้น รวมพลัง คิดสร้างสรรค์
รัก เกียรติ รัก ศักดิ์ศรี รักสถาบัน
เดชะ มั่น คติธรรม ประจำใจ
เรียนดี วินัย เด่น บำเพ็ญประโยชน์
จิต รุ่งโรจน์ พบทาง สว่างไสว
เป็น นิมิตร ศิษย์น้อมรับ ประทับใจ
วิงวอนให้ ปัตตนข้า สถาพร
    เขียวเหลือง พริ้วสบัด มัดใจ น้องพี่
ร่วมรัก สามัคคี ทำความดี เป็น อนุสรณ์
ให้เดชะ ปัตตน เกียรติขจร
ยืนยงสถาพร นิรันดร…ตลอดกาล