ข่าวล่าสุด

ผลงานคุณครู

รายงานการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสาเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ ผลงานของครูปรารถนา จักรณรงค์

Untitled

ระบบย่อยอาหาร บทคัดย่อ Read More »

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ผลงานของครูมณีจันทร์ ยีดอรอแม

Untitled

1ส่วนหน้าชุดที่2-2 (1) Mนวัตกรรมชุดที่-2 (1) Read More »

การส่งเสริมสุขภาพ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการเสริมแรงของนักเรียนระดับชั้น

new na

ผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ โดยการบริหารแบบมีส่วนร่ว ... Read More »

คว้ารางวัล คุณครูดีเด่น ระดับภาคใต้ ( ข่าวสาร จำลอง )

ผลงานคุณครู

คว้ารางวัล คุณครูดีเด่น ระดับภาคใต้ ( ข่าวสาร จำลอง )   Read More »