ข่าวล่าสุด

MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โรงเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว ได้มีบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ำย ว่าด้วย