ข่าวล่าสุด

คณะผู้บริหาร

1440128608150

นาย สิทธิชัย เลนุกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

1440128623563

  นาง นุชนาถ สือรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

1440128614287-1

นาย ธนกฤต นิลราช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

_MG_9188

นางสาวศิรินยา  ตรียงค์

ผู้ช่วยรองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่ม

1440128620273

นาง วิมลวัลย์ จุลพรหม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการกลุ่ม