ข่าวล่าสุด

ค่าย STEM 2017

        เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จัดกิจกรรมค่าย STEM 2017 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 167 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
        IMG_7936-1 IMG_7938-1 IMG_7941-1 IMG_7943-1 IMG_7946-1 IMG_7948-1 IMG_7950-1 IMG_7953-1 IMG_7955-1 IMG_7960-1 IMG_7967-1 IMG_7969-1 IMG_7974-1 IMG_7977-1 IMG_7986-1 IMG_7989-1 IMG_7992-1 IMG_7999-1 IMG_8006-1 IMG_8009-1 IMG_8012-1 IMG_8036-1 IMG_8340-1 IMG_8342-1 IMG_8346-1 IMG_8348-1 IMG_8349-1 IMG_8353-1 IMG_8354-1 IMG_8357-1 IMG_8359-1 IMG_8362-1 IMG_8365-1 IMG_8372-1 IMG_8377-1 IMG_8379-1 IMG_8381-1 IMG_8387-1 IMG_8390-1 IMG_8396-1 IMG_8400-1 IMG_8780-1 IMG_8783-1 IMG_8785-1 IMG_8786-1 IMG_8798-1 IMG_8800-1 IMG_8810-1 IMG_8815-1 IMG_8826-1 IMG_8829-1 IMG_8835-1 IMG_8837-1 IMG_8844-1 IMG_8846-1 IMG_8856-1 IMG_8865-1 IMG_8870-1 IMG_8880-1 IMG_8889-1 IMG_8890-1 IMG_8899-1 IMG_8914-1 IMG_8917-1 IMG_8928-1 IMG_8931-1 IMG_8934-1 IMG_8936-1 IMG_8938-1 IMG_8946-1 IMG_8950-1 IMG_8953-1 IMG_8957-1 IMG_8964-1 IMG_8971-1 IMG_8982-1 IMG_8991-1 IMG_8993-1 IMG_8995-1 IMG_8997-1 IMG_9009-1 IMG_9013-1 IMG_9019-1 IMG_9025-1 IMG_9036-1 IMG_9043-1 IMG_9064-1 IMG_9072-1 IMG_9080-1 IMG_9089-1 IMG_9093-1 IMG_9098-1 IMG_9108-1 IMG_9118-1 IMG_9122-1 IMG_9123-1 IMG_9131-1 IMG_9134-1 IMG_9141-1 IMG_9143-1 IMG_9152-1 IMG_9164-1 IMG_9172-1 IMG_9174-1 IMG_9177-1 IMG_9187-1 IMG_9193-1 IMG_9199-1 IMG_9210-1 IMG_9224-1 IMG_9234-1 IMG_9249-1 IMG_9250-1 IMG_9253-1 IMG_9276-1 IMG_9281-1 IMG_9287-1STEM : Science Technology Engineering and Mathematics “สะเต็ม” หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน