ข่าวล่าสุด

ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

เรื่อง   การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2561

…………………………………….….

เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 18  ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการรับสมัครนักเรียน ดังต่อไปนี้

1.      ประเภทของการรับสมัคร

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 418 คน

กำหนดประเภทและสัดส่วนในการรับนักเรียน ดังนี้

1.1  นักเรียนในโครงการเพชรเดชะฯ  จำนวน  36  คน

1.2 นักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (SMA)  จำนวน  72 คน

1.3 นักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน

1.4 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในปีการศึกษา 2560

ที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  และรับจากนักเรียนทั่วไป  จำนวน  280  คน  ดังนี้

แนวการเรียนวิทย์ – คณิต                                       จำนวน       120   คน

แนวการเรียนศิลป์ – คณิต                             จำนวน       40   คน

แนวการเรียนศิลป์ – จีน ญี่ปุ่น (CJP)                 จำนวน       40   คน

แนวการเรียนศิลป์ – ทั่วไป                               จำนวน             40   คน

แนวการเรียนภาษาและธุรกิจบริการ (BSP)           จำนวน       40   คน

1.5 การรับนักเรียนตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3  โรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวของประกาศ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

2.  คุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  หรือเทียบเท่า

 • ไม่จำกัดอายุ
 • เป็นโสด
 • หลักฐานการรับสมัคร ดังนี้
 • ใบสมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง)
 • หลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่า

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  หรือเทียบเท่า (ถ่ายเอกสารพร้อมฉบับจริง)

 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ปิดบนใบสมัคร)
 1. วิธีการรับสมัครนักเรียนแต่ละประเภท

3.1  นักเรียนโครงการเพชรเดชะ  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา  5 ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า  3.25  และมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาพื้นฐาน  วิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์  5 ภาคเรียน  ไม่ต่ำกว่า  3.00

 1. นักเรียนในโครงการเพชรเดชะ  จำนวน  36 คน  พร้อมนักเรียนสอบได้สำรอง
 2. โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนในวันที่  6 – 7  กุมภาพันธ์  2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4)  สอบคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น.

5)  ประกาศผลการรับนักเรียน วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.

ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

6)  รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

7)  หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวที่โรงเรียนกำหนด จะได้

ดำเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้สำรองตามลำดับถัดไป

3.2  นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  2.50

1)  นักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 72 คน

พร้อมนักเรียนที่สอบได้สำรอง

2)  โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนภายในวันที่  24 – 28  กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 5 มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4)  สอบคัดเลือกให้นักเรียนมาสอบคัดเลือก ในวันที่11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.

5)  ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน  วันที่  16  มีนาคม 2561 เวลา 13.00  น.

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

6)  รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่  17  มีนาคม  2561

เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

7)  หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวที่โรงเรียนกำหนด จะได้

ดำเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้สำรองตามลำดับถัดไป

3.3 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  2.50

 • นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจำนวน 30 คน พร้อมนักเรียนที่สอบได้สำรอง

2)  โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนภายในวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 5  มีนาคม  2561  เวลา 09.00 น.

ณ  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4)  สอบคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30–16.00 น.

5)  ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน  วันที่ 16  มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.                   ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

6) รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่  17  มีนาคม  2561  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

7)  หากนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวที่โรงเรียนกำหนด จะได้ดำเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้สำรองตามลำดับถัดไป

3.4  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  ในปีการศึกษา 2560

ที่ประสงค์ จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  2.00

1)  โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนภายในวันที่ 1 – 2

มีนาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โดยให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนได้ตามความสนใจได้  3  อันดับ

2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 5 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3)  สอบคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 16 มีนาคม  2561  เวลา  08.30 –

15.30 น. ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

(4) ประกาศผลการสอบ วันที่ 20 มีนาคม  2561  เวลา 13.00 น. ณ  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

(5) รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่ 1 เมษายน  2561  เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

3.5 นักเรียนสอบคัดเลือก  รับจากนักเรียนทั่วไป จำแนกดังนี้

3.5.1  นักเรียนความสามารถพิเศษ

1)  ประเภทความสามารถพิเศษประกอบด้วย

1.1)  ด้านกีฬา

1.2)  ด้านดนตรี  นาฏศิลป์  มโนราห์  และขับร้อง

1.3)  ศิลปศึกษา

1.4)  ด้านทักษะความสามารถทางวิชาการ

2)  วิธีการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ  มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1)  การรับสมัคร รับสมัครวันที่  25 – 26 มีนาคม  2561

เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตยานุกูล

1.2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกความสามารถพิเศษ

วันที่  26  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 น.

1.3)  คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษแต่ละประเภท  โดยสอบภาคปฏิบัติหรือการพิจารณาเอกสารหลักฐาน  (ตัวจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร)  เช่น โล่  เกียรติบัตร หรือหลักฐานเอกสารอื่น ในวันที่  27  มีนาคม  2561 เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป

1.4)  ประกาศผลการสอบและรายงานตัว

(1) ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 28  มีนาคม 2561                         เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

(2) รายงานตัว  ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวด้วยตนเอง

ในวันที่  28  มีนาคม  2561  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากนักเรียนไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์

3.5.2  นักเรียนสอบคัดเลือก

1)  โรงเรียนดำเนินการรับสมัครโดยให้นักเรียนยื่นใบสมัครเข้าเรียนภายในวันที่ 25 – 28 มีนาคม

2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล                      โดยให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนได้ตามความสนใจได้  3  อันดับ

2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและห้องสอบวันที่ 30 มีนาคม  2561 เวลา 9.00 น.

ณ  โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

3)  สอบคัดเลือก ให้นักเรียนมาสอบคัดเลือกในวันที่ 31  มีนาคม 2561 เวลา 08.30–15.30 น.

ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

4)  วิธีการสอบคัดเลือก สอบโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการที่โรงเรียนเป็น

ผู้ดำเนินการ โดยคะแนนสอบคิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30

5)  ประกาศผลการสอบและรายงานตัว

(1)  ประกาศผลการรับนักเรียนตามแผนการเรียน วันที่  5 เมษายน 2561

เวลา  09.00 น. ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

(2)  รายงานตัว ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวด้วยตนเอง ในวันที่

5 เมษายน 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 1. กำหนดวิชาและตารางสอบตามแผนการเรียน

4.1 นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนตามข้อ 1.1 สอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ สอบในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
09.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ 50
10.00 – 11.00 น. ภาษาอังกฤษ 50
13.00 – 14.00 น. วิทยาศาสตร์ 50

4.2 นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนตามข้อ 1.2 และ 1.3  สอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สอบในวันที่  11 มีนาคม 2561

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
08.30 – 09.30 น. คณิตศาสตร์ 50
09.30 – 11.30 น. คณิตศาสตร์ (สสวท.) 100
13.00 – 15.00 น. วิทยาศาสตร์ (สสวท.) 100
15.00 – 16.00 น. วิทยาศาสตร์ 50

4.2 นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนตามข้อ 1.4 ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ในปีการศึกษา 2560 สอบวัดความสามารถในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และนักเรียนทั่วไป ที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  สอบวัดความสามารถในวันที่ 1  เมษายน  2561

 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
08.30 – 10.00 น. คณิตศาสตร์ 100
10.00 – 11.00 น. ภาษาไทย 100
11.00 – 12.00 น. สังคมศึกษา 100
13.00 – 14.30 น. วิทยาศาสตร์ 100
14.30 – 15.30 น. ภาษาอังกฤษ 100

 

 1. การมอบตัวและลงทะเบียน

5.1  การมอบตัว  นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  และนำ

ผู้ปกครอง ไปร่วมรับการปฐมนิเทศ เพื่อมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 8 เมษายน  2561  เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และต้องมีหลักฐาน ต่อไปนี้

1)  สำเนา  ปพ.1  พร้อมฉบับจริง

2)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา  มารดา หรือ ปู่  ย่า  ตา  ยาย         ที่ไม่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเดียวกัน

3)  รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3  รูป  (แต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล)

  ประกาศ   ณ   วันที่   17  มกราคม  พ.ศ. 2561

 

ประกาศม.4ปี-61