ข่าวล่าสุด

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559

การติดตามScreen Shot 2560-10-02 at 10.26.05 AM
แยกตามสถาบัน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน นร.
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
2 มหาวิทยาลัยมหิดล 4
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 117
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2
10 มหาวิทยาลัยทักษิณ 22
11 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 20
12 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 26
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 4
14 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 3
15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6
16 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9
18 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4
19 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 9
20 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3
21 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4
22 มหาวิทยาลัยรังสิต 1
23 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทเกษม 4
24 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4
25 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 6
26 University of Ahmad dalan Indonesia (ทุนศอบต.) 1
27 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 7
28 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1
29 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 16
30 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2
32 มหาวิทยาลัยพะเยา 2
33 มหาวิทยาลัราชภัฎนครศรีธรรมราช 1
34 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 0
35 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช 1
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1
37 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 0
38 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 6
39 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 7
40 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1
41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5
42 โรงเรียนคณาธิปการบริบาล 1
43 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 1
44 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น 3
45 โรงเรียนกล้วยน้ำไท 1
46 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 1
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 3
48 หาดใหญ่วิชาการบริบาล 2
49 มหาวิทยาราชภัฎภูเก็ต 4
50 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 6
51 โรงเรียนนายสิบทหารบก 1
52 อื่นๆ 8
รวม 360 คน