ข่าวล่าสุด

ละครรณรงค์การคัดแยกขยะ

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
จัดการแสดง066119การแสดงแยกขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกและ ให้ความรู้แก่คณะครู บุคลาการและนักเรียน เกี่ยวกับการจัดการขยะให้ถูกวิธี การคัดแยกขยะ ถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง และเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะในโรงเรียน