ข่าวล่าสุด

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มอ. แนะแนว ม.6

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 06.61.18 วิทยาลัยการยางไทย จีน IMG_4668 IMG_4669 IMG_4687 IMG_4688 IMG_4691 IMG_4693 IMG_4704 IMG_4706 IMG_4707 IMG_4712 IMG_4714 IMG_4722 IMG_4724 IMG_4733 IMG_4735 IMG_4737 IMG_4738 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (ห้อง ม.6/1 – 6/7) เพื่อแนะแนวหลักสูตรของคณะ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในการศึกษาต่อ
วิทยาลัยนานาชาติยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
แผนการศึกษา มี 2 แผนการศึกษา ดังนี้
1. แผนการศึกษาแบบ A (2+2) นักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในชั้นปีการศึกษาที่ 1-2 และเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า ในชั้นปีการศึกษาที่ 3-4
แผนการเรียนสำหรับแผน A
2. แผนการศึกษาแบบ B (4+0) เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลอดระยะเวลาการศึกษาทั้ง 4 ปี โดยนักศึกษาจะเรียนภายใต้บรรยากาศที่เป็นสากล นักศึกษาที่จบจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับแผน A และนักศึกษายังสามารถเลือกฝึกงานหรือทำสหกิจในต่างประเทศได้อีกด้วย แผนการศึกษาแบบ B มี 2 แบบคือ B1 – แผนทำวิจัย B2 – แผนสหกิจศึกษา