ข่าวล่าสุด

ศึกษาดูงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าดูงาน ญว ในเรื่องการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการบริหารงาน 4 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานบริหารวิชาการ,กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล,กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้เปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเห็นความเจริญก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และได้นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร การจัดเรียนการสอนกลับมาพัฒนาและสร้างงานให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป