ข่าวล่าสุด

สภาครูฯเพื่อครู

สภาครูฯเพื่อครู

 

สภาครูฯเพื่อครู

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

จับตากับการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่เพิ่งจะจบกันไปหมาดๆ โดยนำเสนอประเด็นการแก้ไขในส่วนที่มาของคณะกรรมการคุรุสภา โดยเฉพาะการปรับลดจำนวนกรรมการคุรุสภาจาก 39 คน ให้เหลือแค่ 23 คน เชื่อว่าคงไม่จบลงง่ายๆ

 

ที่น่าสนใจมิใช่น้อยตรงประเด็นผู้แทนครูส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้ผู้แทนจากสาขาวิชาชีพอื่น เข้ามาร่วมแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. สภาครู เพราะเห็นว่าสภาครูเป็นของครูเท่านั้น คนอื่นไม่เกี่ยว กำลังถูกมองไปว่าเป็นการปิดโลกปิดบ้านอยู่กันตามลำพังกลุ่มเดียว ใช่หรือไม่ น่าจะยังเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปอีกระยะหนึ่ง

 

มีข้อสังเกตจากอดีตประธานกรรมการคุรุสภา ถึงสิ่งที่มีการพูดคุยกันน้อยมากในการประชุม คือ ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของสภาวิชาชีพ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกันคุณภาพของวิชาชีพเป็นหลักสำคัญ

 

การควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู รวมบุคลากรอื่นได้ทำงานเพื่อให้ครูผู้รับบริการที่ดีที่สุด ถูกต้องตรงไปตรงมา และต้องยกฐานะวิชาชีพครูให้มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการและวงสังคม ของประเทศและนานาชาติ ก็สำคัญ

 

ต้องไม่ลืมการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เหมาะสมกับฐานะ ไม่ถูกกลั่นแกล้งรังแกโดยกลุ่มคนอื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรครูด้วยกันบางแห่ง เข้ามาฉกฉวยสูบเลือดสูบเนื้อแสวงหาผลประโยชน์จากครูอย่างที่เห็นกันและเป็น ข่าว

 

การดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ไม่ต้องพะวงกับการดำรงชีวิตของครอบครัว เพื่อจะได้ทุ่มเทเวลาให้กับนักเรียนได้เต็มที่ เต็มเวลาและเต็มกำลัง

 

ตบท้ายด้วย การกำหนดกลุ่มของกรรมการคุรุสภาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น คือควรต้องมีผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่งเป็นกรรมการ และสัดส่วนกรรมการคุรุสภา ควรมีผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนจากผู้ใช้ครู ส่วนงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับครู กลุ่มเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเข้ามา

 

จะแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.สภาครู ประเด็นไหนไม่ว่า แต่อย่าลืมช่วยพิจารณาหาช่องทางในแง่กฎหมาย เข้ามาจัดการแก้ปัญหาครู ซึ่งจำนวนไม่น้อยที่มักถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองไปกับการโฆษณาชวนเชื่อ จากกลุ่มบุคคลที่มาหากินบนหลังครูเป็นระยะๆ ก็แล้วกัน