ข่าวล่าสุด

สัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 – 15 มกราคม 2560 นางสาวปฐมาวดี ไหมคง ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปีการศึกษา 2559 และคุณครูสิริกุล พรหมกุลพิทักษ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2560 เพื่อเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานีS__6209595 S__6209596 S__6209597 S__6209598 S__6209599 S__6209600