ข่าวล่าสุด

อบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 4 สาขา วิชา ดังนี้
***สาขาเคมี***
1.นายกานไท อินทองสอง
2.นายเกียรติภูมิ คงเดิม 
3.นางสาวนูร์อัยนี เจะแล
4.นายกตัญญู ฉิมพาลี
5.นางสาวนาดียะห์ สาเฮาะ
6.นางสาวมุนาห์ ดาหะมิ
***สาขาฟิสิกส์***
1.นายเจริญศักดิ์ เจตธรรม
2.นายฟาอิส เหลาะเหม
***สาขาดาราศาสตร์****
1.นายแก้วเพชร หนูร่วง
***สาขาชีววิทยา***
1.นายฮาริส สะอง
สำรองสาขาชีววิทยา 2 คน
1.นางสาวตริตาภรณ์ ปวีณันท์
2.นางสาวพรชนก พาหุสุวัณโณ
Screen Shot 2560-10-02 at 10.26.21 AM