ข่าวล่าสุด

แบบฝึกกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบฝึกกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณ ให้สามารถฝึกฝนเพิ่มเติม และเป็นการทบทวนควารู้ความสามารถด้วยตัวเอง

เล่มที่1  แบบรูปและความสัมพันธ์

เล่มที่ 1-01