ข่าวล่าสุด

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันเชิงเส้น

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31106

สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้เป็น เล่มที่ 1 ฟังก์ชันเชิงเส้น จัดทาขึ้นเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนUntitled-2-01

ปก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

1_ส่วนหน้า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

1 (2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์