ข่าวล่าสุด

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2559 โรงเรียนเรียนเดชะปัตตนยานุกูล นำโดยผู้อำนวยการ นายสิทธิชัย เลนุกูล ได้จัดกิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   โดยเน้นการจัดกิจกรรมตามหลักการ “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน”  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกตามความถนัดและสนใจของตน  และพร้อมกันนี้ได้จัดงานขึ้นปีใหม่ให้กับลูก ๆ นักเรียนชาวเขียวเหลืองในวันเดียวกันนี้ด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับความสุข และความสนุกสนาน