ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนา แก้ไข ใส่ใจ วัยรุ่นไทยปลอดบุหรี่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 งาน TO BE NUMBER ONE ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  ได้จัดโครงการพัฒนา แก้ไข ใส่ใจ วัยรุ่นไทยปลอดบุหรี่ ปีการศึกษา 2559 เพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในการสูบบุหรี่ และ ลด ละ เลิกบุหรี่ได้ตามกระบวนการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลIMG_8170 IMG_8175 IMG_8177 IMG_8179 IMG_8186 IMG_8190 IMG_8194 IMG_8198 IMG_8206 IMG_8209 IMG_8211 IMG_8215 IMG_8218 IMG_8225 IMG_8251 IMG_8260 IMG_8291 IMG_8295 IMG_8298 IMG_8305 IMG_8321