ข่าวล่าสุด

Asean Day

นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เปิดพิธีโครงการอาเซียน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักและเจตคติ ที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

_MG_0433

_MG_0452

_MG_0453

_MG_0468

_MG_0471

_MG_0480

_MG_0491

_MG_0496

_MG_0500

_MG_0531

_MG_0580

_MG_0597

_MG_0603

_MG_0604

_MG_0638

_MG_0650

_MG_0701

_MG_0731

_MG_0739

_MG_0758

_MG_0851

_MG_0911

_MG_0935