ข่าวล่าสุด

MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โรงเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว ได้มีบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ำย ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลกับโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา, โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์, โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา, โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์, โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี ณ ห้องเกัยรติยศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล IMG_6102-1 IMG_6107-1 IMG_6125-1 IMG_6130-1 IMG_6138-1 IMG_6145-1 IMG_6151-1 IMG_6166-1 IMG_6172-1 IMG_6179-1 IMG_6185-1 IMG_6192-1 IMG_6194-1 IMG_6200-1 IMG_6210-1 IMG_6215-1 IMG_6225-1 IMG_6227-1 IMG_6235-1 IMG_6238-1 IMG_6241-1 IMG_6245-1 IMG_6248-1 IMG_6258-1 IMG_6276-1 IMG_6284-1 IMG_6289-1 IMG_6297-1 IMG_6308-1 IMG_6322-1 IMG_6326-1 IMG_6331-1 IMG_6351-1 IMG_6376-1 IMG_6392-1 IMG_6401-1